Czwartek, 2016-05-26

Imieniny:

Eweliny, Jana
 • Odwiedziło nas: 71846 osób
 • Do końca roku: 219 dni
 • Do wakacji: 29 dni
Logo BIP

szkolnastrona.pl

Ewaluacja wewnętrzna

Jesteś tu: » Strona główna » Dla rodziców » Ewaluacja wewnętrzna

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 20 W OLSZTYNIE

 

 

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

 

 

 

 

 

 

Obszar ewaluacji:

Efekty pracy wychowawczo-dydaktycznej – dzieci są aktywne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorzy raportu:

Agnieszka Poko, Agnieszka Miszkiel, Urszula Flohr ( nieobecna podczas tworzenia raportu- długotrwałe zwolnienie lekarskie ).

 

 

 

 

Olsztyn, 2012

 

 

 

 

    Ewaluacja wewnętrzna została przygotowana i przeprowadzona na potrzeby Przedszkola Miejskiego Nr 20 w Olsztynie. Powołano zespół ewaluacyjny w składzie: Agnieszka Miszkiel, Agnieszka Poko, Urszula Flohr który przygotował plan i projekt ewaluacji. Jej wyniki zostaną przedstawione radzie pedagogicznej, rodzicom oraz umieszczone na przedszkolnej stronie internetowej: www.pm20olsztyn.skolnastrona.pl.

 

 

Podstawowe założenia ewaluacji wewnętrznej – opis przedsięwzięcia ewaluacyjnego

 

 1. Przedmiotem ewaluacji są efekty pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej sprzyjającej podejmowaniu przez dzieci aktywności.
 2. Celem przeprowadzonej ewaluacji było zdobycie informacji dotyczących stwarzania warunków sprzyjających podejmowaniu przez dzieci różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju, które miały posłużyć do wprowadzenia ewentualnych zmian.
 3. Badania ewaluacyjne skupiały się wokół następujących pytań kluczowych:
 • W jaki sposób nauczycielki angażują dzieci?
 • Czy są kąciki zainteresowań?
 • Jakie metody aktywizujące stosują nauczycielki?
 • Czy są organizowane wycieczki i konkursy?
 • Czy dzieci prezentują swoje umiejętności (uroczystości, przedstawienia, ekspozycje, itp.)?

 

 1. Zakresy badawcze określone przez pytania kluczowe będą rozpatrywane przez pryzmat następujących kryteriów:

       - efektywność

       - zaangażowanie dzieci

       - użyteczność

 1. Określono następujące sposoby zbierania danych: analiza dokumentów - scenariusze lub sprawozdania z uroczystości i imprezy, plany pracy, plan współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, programy wspomagające, ankiety dla rodziców.
 2. Do bezpośredniego  zbierania informacji i opinii od osób badanych posłużyły, załączone w aneksie, autorskie narzędzia, przygotowane przez zespół ewaluacyjny oraz dyrektora przedszkola, takie, jak:

        - karta obserwacji aktywności dzieci podczas zajęć

        - kwestionariusz ankiety dla rodziców

        - plany pracy


a także wyniki analizy dostępnej dokumentacji:


 - arkusze obserwacji dzieci

 - sprawozdania z przebiegu pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej.

 1. Badaniu poddane zostały następujące grupy osób:

 - rodzice, zwrócono 75 ankiet

 - nauczyciele

 - dzieci

 1. Badania zostały przeprowadzone zgodnie z opracowanym przez zespół ewaluacyjny harmonogramem, który został załączony w aneksie.
 2. Przedstawiony raport jest opisowy i ma formę pisemną.

 

 

Analiza uzyskanych danych

 

Sposoby angażowania dzieci przez nauczycielki

 

Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w przedszkolu, co wynika z informacji uzyskanych w toku badania od samych dzieci, rodziców, nauczycielek, partnerów przedszkola, pracowników niepedagogicznych oraz obserwacji zajęć. W czasie rozmowy dzieci stwierdziły, że najbardziej lubią w przedszkolu rysowanie, kolorowanie, zabawę „w liska”. Lubią także bawić się, tańczyć, uczyć się różnych rzeczy, a także chodzić na podwórko. Dzieci dodały, że lubią zajęcia z panią Agnieszką i panią Bożenką. Wszyscy ankietowani rodzice (75 osób) wyrazili opinię, ze ich dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach z oferty podstawowej (bez dodatkowych opłat) - "zdecydowanie tak"- 53, "raczej tak"- 22, a zdaniem 69 chętnie z oferty dodatkowej (za dodatkową opłatą). 3 rodziców nie udzieliło odpowiedzi.

Nauczycielki podczas wywiadu powiedziały w jaki sposób angażują dzieci, wymieniły następujące sposoby:

 • stosowanie różnorodnych metod, w tym aktywizujących,
 • wykorzystywanie literatury, muzyki,
 • dostosowanie zadań do możliwości dzieci z uwzględnieniem stopniowania trudności,
 • wykorzystywanie pasji i zainteresowań dzieci na zajęciach (dziecko opowiada innym kolegom o tym, co go interesuje, co wie na dany temat),
 • stosowanie pochwał i okazywanie wiary w dzieci,
 • organizowanie imprez wg opracowanego kalendarza,
 • przygotowywanie wspólnego tematu dla całego przedszkola – klika razy do roku,
 • zmienianie i wzbogacanie kącików zainteresowań,
 • doposażanie (zakup i samodzielne tworzenie) przedszkola w pomoce do zajęć ruchowych,
 • służenie własnym przykładem (dzieci chętniej bawią się wspólnie z nauczycielem, a nie gdy nauczyciel siedzi za biurkiem),
 • zapraszanie gości,
 • współpracę z różnymi instytucjami (np. policja, biblioteka, Olsztyński Zakład Komunalny).

 

Z kolei w badaniu ankietowym, jako sposoby angażowania się dzieci podczas ich zajęć podały:

 • wykonywanie poleceń,
 • zgłaszanie się do odpowiedzi,
 • aktywne włączanie się do realizacji zadań,
 • kreatywne podchodzenie dzieci do zadań wymagających takiego myślenia, podejmowanie przez dzieci rożnych aktywności (słowna, ruchowa, matematyczna, twórcza, plastyczna, konstrukcyjno-manipulacyjna),
 • zachęcanie do działania,
 • umożliwianie podejmowania inicjatywy przez dzieci,
 • w zależności od rodzaju zajęcia przygotowywanie miejsca pracy, pomaganie młodszym kolegom, planowanie pracy na tydzień w przypadku pracy metodą projektu,
 • przynoszenie przez dzieci z domu książek, rekwizytów związanych z omawianą tematyką kompleksową,
 • podejmowanie zabaw swobodnych, będących odzwierciedleniem udziału w zajęciach,

pomoc nauczycielce w przygotowaniu rekwizytów do zajęć

Organizacja kącików służących rozwojowi zainteresowań dzieci

 

W salach organizowane są stałe i okazjonalne kąciki zainteresowań w zależności od pory roku lub tematyki kompleksowej. Kąciki te są wzbogacane w ciągu roku przez nauczycielki, w ich doposażenie angażują się również rodzice. Przedszkolaki aktywnie i kreatywnie korzystają              z kącików zarówno podczas zabaw zorganizowanych jak  i w czasie wolnym. Służy to rozwijaniu zainteresowań własnych dzieci, poszerzaniu zainteresowań, wydłużaniu czasu zabawy, wzbogacaniu słownictwa jak i kształtowaniu postaw społecznych.

 

Metody aktywizujące stosowane przez nauczycielki

 

Nauczycieli stosują urozmaicone formy i metody pracy z dziećmi, urozmaicone środki dydaktyczne, bogatą literaturę, jak również dobrze wyposażony ogród przedszkolny do zabaw i zajęć dydaktycznych. Tematyka zajęć i ich poziom sprawiają, że dzieci są nimi zainteresowane. Część zajęć wykracza nawet poza podstawę programową. Kadra wykorzystuje pomysły dzieci. Panie sprawdzają efekty swojej pracy poprzez narzędzia, np. arkusze obserwacji dzieci podczas zajęć. Ponadto dzieci chętnie uczestniczą w akcjach ekologicznych i innych (święto drzewa, święto wiosny), a zdobyte umiejętności przenoszą na grunt rodziny. Wiele działań jest podejmowanych wspólnie z innymi przedszkolami i widać, że dzieci są zaangażowane, z chęcią w nich uczestniczą. Dzieci także chętnie uczestniczą            w zajęciach organizowanych wspólnie z biblioteką. Biblioteka czuje się ważna w życiu dzieci. Panie do biblioteki przychodzą z gotowymi tematami, a jej pracownicy przygotowują literaturę do tych tematów. W swojej pracy kadra pedagogiczna wykorzystuje dużo atrakcyjnych środków dydaktycznych co sprzyjają pracy i dzięki nim zajęcia są atrakcyjne (szczególnie te o charakterze dowolnym). Organizowane są wspólne konkursy z innymi przedszkolami (np. plastyczne, piosenki). Do zajęć włączani są również rodzice i inni członkowie rodzin np. dziadek spadochroniarz, małżeństwo w strojach ludowych – członkowie zespołu warmińskiego. Kadra rozpoznaje potencjał rodziców i wykorzystuje go  w pracy przedszkola.

 

 

 Organizowanie wycieczek i konkursów

 

Nauczycielki organizują szereg wycieczek w ciągu roku wynikających z realizacji podstawy programowej (do parku, lasu, na łąkę, gospodarstwo agroturystyczne, Muzeum Warmii i Mazur, Muzeum Przyrody, itp.) jak również okazjonalnych (Muzeum Sportu, Arboretum).                 W przedszkolu organizuje się wiele konkursów, w których dzieci biorą aktywny udział.

Organizowane są również wspólne konkursy z innymi przedszkolami (np. plastyczne, piosenki).

 

Sposoby prezentowania swoich umiejętności przez dzieci

 

Na terenie przedszkola widać efekty aktywności dzieci. Na korytarzach oraz w salach są prezentowane ich prace plastyczne, a także prace przestrzenne. Są także prace okazjonalne (świąteczne) wykonywane wspólnie przez dzieci i rodziców. Działalność dzieci jest różnorodna - od prac plastycznych (rysowanie, malowanie, wydzieranie, naklejanie, wycinanie) po przestrzenne (figurki, drzewa z kartonu i bibuły).

Nauczycielki starają się rozwijać u dzieci wiarę we własne siły i właściwe rozeznanie umiejętności. Zachęcają do udziału w konkursach i zajęciach dodatkowych. Dzieci bardzo często biorą udział w występach, przedstawieniach demonstrując to czego się nauczyły. Prezentują swoje umiejętności także poza placówką (np. udział w Turnieju Tańców Polskich).

 

 

Wnioski z ewaluacji

1)      Utrzymać dotychczasowy poziom w obszarze:  Efekty pracy wychowawczo-dydaktycznej  – dzieci są aktywne.

 

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Megamatma
?>